-->

Contoh Teks Pidato Singkat Serah Terima Pengantin Dalam Bahasa Sunda

Serah Terima Pengantin  -Serah terima pengantin itu sudah menjadikan tradisi ditanah air kita ini terutama didaerah tatar sunda, walau pada intinya dalam akad pernikahan serah terima itu tidak menjadi syarat dan rukun nikah, namun kalau tidak diadakan serah terima rasanya acara itu kurang sempurna, maka dengan hal seperti ini sudah menjadi tradisi atas adanya serah terima yang dilaksanakan biasanya sebelum akad pertikahan.

Nah untuk itu bagi para penceramah terutama bagi kita yang mendapat tugas dari keluarga mempelai untuk mewakili pada acara serah terima pasti sedikit kita akan merasa susah untuk mencari tata bahasa yang akan kita sampaikan nanti di podium, maka untuk itu Admin disini akan memberikan salah satu contoh teks pidato serah terima pengantin dalam bahasa sunda, sebetulnya hal seperti ini adalah untuk mempertahankan budaya bahasa ditanah air ini.

Dari hal seperti ini bisa kita temukan kesimpulan bahwa bangsa Indonesia kaya akan bahasa, dalam hal pidato saja terdapat berbagai macam bahasa, namun pada umumnya memang lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, karena merupakan bahasa nasional dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Jika Anda berada di daerah Jawa Barat, mungkin berpidato menggunakan bahasa sunda tidak masalah. Karena Jawa Barat adalah tempat dimana bahasa yang satu ini berasal dan menjadi salah satu bahasa terbesar di nusantara.

Contoh Teks Pidato Serah Terima Pengantin Dalam Bahasa Sunda Terbaru

Bismillah nu jadi sekarning panggiring catur, ngajadi tuturus laku, muru sampuraning rahayu, benjeran jatining bagja.Di wuwuh ku alhamdulillah, panyanglar ria jeng sum’ah nu pasalengkrah ngaruntah dina galeuh lelembutan, panundung ujub jeng takabur nu ngagojod dina qalbu, pangusir kumaki nu ngadaki dina ati, nu tunggal iwal ketresna bersihna ati gesan nampa jolerat hidayahna al-Qur’an jeng sunah rosululloh SAW.

Ucapan kalimatusyahadataeni nu netepken pagusten bari pasang subaya ka gusti nu maha suci, insya Alloh moal rek lanca linci, luncat mulang tina tali gandang, moal rek belang wangkelang najan tepi kairaha, keukeuh, kukuh, anteng manteng, moal monteng najan loba nu maruntangan.

Kesan sholawat teh hiji du’a nu nandaken kadeudeuh sareng ka meumeut anu maneuh ka gusti nabi jungjunan alam kakasih Alloh. Anjena anu jadi tuturus laku dina sumujud ka dzat Alloh, peta lampah dina papantunan hirup, sabab hirup katungkul ku pati, maot te nyaho deui mangsa.Atuh meren lampah teh kudu masing ati-ati, langkah jeng basa jaga sing gumati, ulah lunta tina temah wadi tebih tina pola agami, sok sanaos tos lawas anjena ngantunken alam pana, abong nu miyuni santun te kendat kapicen, jadi lemah wong sakabeh, ka ceuluk kakandang ewu, ka kocap kajanarkia, geus ngajadi sabiwir hiji, ngadalinding sengit kasaban negri.

Para hadirin walhadirot , utamina kulawargi bakal calon panganten istri rohimakumulloh.

Sim abdi nyandak asmana sepuh bakal calon panganten pameget, timpah tipayun sateacan sumanggem, hapunten tina sugrining ka kalepatan, boh bilih teamah para tatamu rombongan anu sarumping kaieu tempat, saur paripaos tea mah upami para pameget dina silana kirang anekak, upami para istri dina embokna kirang aneprok, hente nuandak istilah tamu, tesatata sareng sasemu sareng piribumi didieu. Kumargi rumaos pisan si abdi sareng para tatamu rombongan ku sumpingna ka ieu tempat parantos ngaganggu kana katengtremanana piribumi didieu, saolah-olah ngaheseken urang imah anu istilahna di sebut semah.

Atuh salajengna sim abdi teh saur paripaos teamah mung mangrupiken lambe sambung lemek, ilat sambung talatah, sampean sambung lengkah, dina saat ieu kengeng kapercantenan ti pangersana kulawarga..................kanggo ngadugiken pamaksadanana ka pangersana Bapa.............di dieu.

Hadirin walhadirot rohimakumulloh.
Sim abdi miwah para tatamu rombongan kusumpingna ka ieu tempat anu sakitu jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang, ngeungkeuy ngaleut ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang pindang teu aya lintang anu baris kasanggaken ka Bapa..............di dieu iwalti ka hiji;

Seja nyanggaken silaturrahmina ti atas nami kulawargi.............ka sadayana para wargi tatanggi, masyarakat anu aya di ieu tempat utamina ka sohibul hajat Bapa...........kilih Ibu, anu sakitu saraena sareng sugemana, estu matak teulab kana leuleumbutan katampi ku asta kalih kasangga ka lingga murda pamugi ginanjar lebetning nugraha tinu maha kawasa.

Dupi maksad anu kadua, sumeja unjuk uninga sarehna di rombongan teh gaduh anak odeng/ tawon nu ker mangsana remaja putra, gumeleber ku malayang, mapay-mapay raratan qodar pangeran, sumiriwir niyih taqdir ti ajali, kumawantun lolongok ka kebon-kebon, ngalayang ka patamanan Bapa......... di dieu. Rupina bae pararandeg amprok sareng hiji sekar nu nuju manteng seuseup, atuh waktos wangsul karorompok, eta si anak odeng teh katingalina guling gasahan, lir kadudu leuleumbutan, kapentang mamarasna rasa, nya sim abdi teu tiasa mapay-mapay raratanana naha nu mana sekar nu ngajantenken incerannana teh? Nu nyababken ngalanglayungna si anak odeng, mana horeng tea mah cilaka ku tingkah polah sorangan geus wani lolongok ka kebon-kebon ngalayang ka patamanan kagungan Bappa di dieu, si horeng pararandeug amprok sareng hiji cempaka endah sumawur, wangining harum harum sekar wangi, kantenan matak ngajadiken guling gasahan si anak odeng kana cempaka hoyong nyeuseup hoyong metik, namun teu wantun sok sanaos aya bahasa; Batu turun kesik naek kalapa tonggohenana,Batur purun kuring daek kacida bogohennana. Itu wayang ieu wayang wayang, wayangna wayang arjuna, itu hayang ieu hayang nya di penta bae kabapana.

Saupami tea mah teu kawidian kunu kagungan taman teh, di pager ku ajaran agama islam sareng susila, balas teu genah rarasaan nya anjena pupulih ka sim abdi,batan leweh bahasana kalah walah, hayang di pang ngajulken ngonggo jalur ti para rosul, tatacara tina ti ulama anu lelemahna tina agama. Atuh ieu cariosan simkuring bilih teamah di sebat tatarucingan urang ebrehken wae sakedik, dupi anu di sebut anak odeng teh nyaeta pun anak anu wastana....................... Atuh eta anu disebut cempaka teh nya eta tuang putra anu wastana neng ...............

Anu ka tilu unjuk pihatur serehna cempaka teh hoyong di seuseup di petik, pamugi pangersa Bapa kalih Ibu kerswidi kasim abdi, kanggo di anggo aleuman sungkeuman, pupunden rasa, buah ati tempat kasucian, ati tempat sasampayan, beheman rasa di damel batur hirup saumur-umur, di ajak sasarengan ngojayan rumah tangga, neleman laki rabi pamugi pinareng aya dina kaasih gusti nu maha suci.Amin yarobbal’alamin.Rupina kitu gerentes hate pun anak teh.

Waktos ayena kagok asong kapalang rongkong, patandang nu bakal midang, balabat mangsana miang, cunduk waktu nu rahayu, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, melati linggarna ati kembang tanjung nu gumulung, pamengket cangred ka deudeuh, pakait patali asih antawis jang..........ka neng............Ageng harepan hoyong pinasti rintih ngahiji, pasang subaya supaya nyata, geugeut layeut laki rabina sumangga urang sakseni kuurang sadayana, namung sate acan sim abdi nyanggaken kalyan ucapan Bismillahirrohmanirrohiim Ti pangersana Bapa sepuh calon panganten pameget, neda panyakseni kasadayana rehna dina saat ieu nyanggaken pun anak anu wastana.................... kapangersa Bapa........kalih Ibu kanggo di dahupken ka tuang putra wastana ...................Luyu sareng babadantenan urang kapungkur.

Namung nyanggaken teh estu pisan, nyanggaken sadaya-daya salirana, ti luhur sausap ketu ti handap sausap sapatu, ti gigir sapalinggair kulit, rambutna salambar, getihna satetes, napasna sadada, kabodohanana sering ireug, kataligeuhanana sanggem saur paripaos tea mah di tekuk kangkung katinggal maung, ilang along marga hina. Sumangga seja nyanggaken,namung punten rupina pun anak teh ku angkatna ka ieu tempat teh teu barang bantun nu matak nyugemaken, estu kupat kapit kepat nampah  teh mung saleresna, teu jangjang teu jingjing, teu kapal teu keupeul, teu hunyur teu hanyir, da sena barang bantun oge hawatos panganten mah, mung aya barang nu kababawa wungkul duka naon jenenganana mah mangga bae parios ku neng............Engke bae ulah make asa-asa pedah caket sareng Bapa, ulah make ragu-ragu ku pedah caket sareng Ibu, mangga eta mah kumaha hidep bae. Atuh saur paripaos tea mah mung nyandak koneng sasolor muncang sadampa, sumangga gera pelaken dina hunyur anu subur tur rihmuy pamugi baranakan sinareng ngarekahan.

Hadirin hadirot rohimakumulloh.
Atuh eta mah bilih aya anu jangjang jinjing anu di tanggung etang-etang tilam kadeudeuh ti pun anak kangge tuang putra di dieu, pamugi di tampi lumayan sabrang salayan leubeut kacabe mah henteu, lumayan tambi lumayan leubeut kasae mah henteu, rumojong sasieureun sabeunyeureun ngiring dumedeup ku conto ramo.

Pamungkas tisim abdi,salaku wawakil sepuh bakal calon panganten pameget, seja sanuk-sanuk papalaku boh bilih tea mah aya sumanggem anu maduk kana qolbo ngagaris kana panggalih, luhur mawur bahe carek, bilih aya kecap kalepasan pamugi sadayana utamina pangersa Bapa kalih Ibu sepuh calon panganten istri miwah kulawargi pamugi agung cukup lumur ku pangapunten neda jembar ku pangampura kersa ngamparken lautan panyaksami,akhirna mangga nyanggaken.Wassalam............Wr Wb.

Itulah rupanya yang dapat Admin sampaikan salah satu Contoh teks pidato serah terima pengantin dalam bahasa sunda, kebanyakan orang melaksanakan pertnikahan pada bulan bulan bersearah misalkan bulan maulid, rayagung, rajab bahkan kalau bisa pada bulanraab itu kita sambil melaksanakan puasa dengan niat puas rajab supaya lebih barokah dan bermakna bagi kita sebagai umat islam, semoga dengan adanya teks ini dapat memberikan jalan kemudahan bagi kita terutama bagi para penceramah sekian dan terima kasih. Baca juga contoh khutbah idul fitri dalam bahasa sunda